КУРС  1С ПІДПРИЄМСТВО 8.3: УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ

 

                        ПІДПРИЄМСТВОМ (УТП)

 

 Курс 1С  підприємство 8.3 Управління торговим підприємством для тих , хто хоче навчитися працювати в данній програмі .В курсі все від створення підприємства до звітності. 1С 8.3 УТП вже має вбудовану звітність для відслідкування руху товарів по складах.бухгалтерія 1С підприємство для України не має такої можливості. Заробітна плата в 1С 8.3 УТП більш розширений має характер, а також відводиться особлива увага виробництву продукції.

Курс складається з 30 годин/40академічних годин. 100% практики.

Тривалість і вартість навчання

Навчання в групі                   Навчання індивідуально

 

Кількість

годин

Академічних

годин

Вартість

навчання

21

 

 

28

 

2000 грн.

На теріторії навчального центра

 

1 слухач – 150грн.год з чол.

 

2 слухач – 120 грн. год. з чол. 

 

На теріторії замовника

 

1 слухач – 200грн.год з чол.

 

Навчання  в групі для

 

юридичних осіб (безгот.)

 

2200 грн./курс

  

  

     ПРОГРАМА КУРСУ 1С ПІДПРИЄМСТВО 8.3:

 

УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ  ПІДПРИЄМСТВОМ (УТП)

 

1. Основироботи зпрограмою. Операції і проводки

oВведенняпервинних облікових даних про підприємство. Налаштування облікової політик підприємства;

oСтворення користувачів;

oВведенняінформації в довідники: фізичні особи;

oЗагальн івідомості про звіти. Налаштування параметрів звітів. Зведені звіти. Аналіз рахунку. Аналіз субконто. Обороти рахунку. Звіти для керівника. Друк звітів;

o Журнал операцій. Ручневведення проводок. Введення проводок методом копіювання. Перегляд операцій та проводок;

o Панель функцій і робота з нею;

o Журнал операцій. Ручневведення проводок. Введення проводок методом копіювання. Перегляд операцій та проводок.

2. Облікоперацій з ТМЦ

oЗаповненнядовідників «Номенклатура»;

o Порядок оформлення надходження ТМЦ (запасів для виробництва, товарів для продажу, госптоварів для внутрішнього використання : канцтоварів, палива, тощо);

oОформлення в програмі знижок і націнок на ТМЦ, використання механізму установки і зміни цін, введення інформації в табличну частину документа способом підбору;

o Оформлення операцій складського обліку: інвентаризація переміщення ТМЦ між складами;

o Порядок відображення в програмірезультатівінвентаризації. Оприбуткуваннянадлишків і списання недостач;

oСписання ТМЦ;

oОбліксписання та оприбуткування з експлуатації малоцінних активів.

3. Облікрозрахунків з постачальниками і покупцями

oРеєстраціяновоїорганізації в довіднику " Контрагенти ". Особливості заповнення картки контрагента;

oСхеми рахунків та розрахунків з контрагентами;

oОблік операцій з надходження від постачальників, оформлення операцій повернен ьпостачальникам, коригування податкового кредиту;

oОблікоперацій з покупцями, оформлення операцій повернень від покупців , коригування податкових зобов'язань;

oПроведення звіркивзаєморозрахунків з контрагентами, проведення інвентаризаці їрозрахунків з контрагентами;

oОформленняоперацій з придбання та продажу послуг;

о Віднесення траспортних послуг та інших подібних послуг на собівартість придбаних товарів/матеріалів.

4. Облікоперацій з неoборотними активами

о Надходження ОЗ, МНМА і НМА : покупка , внесок до статутного капіталу , надходження через підзвітну особу;

oВведення в експлуатацію ОЗ, МНМА і НМА, установка методів амортизації , термінів і способів списання витрат на амортизацію;

o Порядок амортизації ОЗ, МНМА і НМА;

o Порядок списання, переміщення та інвентаризації ОЗ, МНМА і НМА;

oФормування в програмі актів прийнять до обліку, списань, відомостей амортизації та інвентарнихкарток ОЗ, МНМА і НМА.

5. Готівкові і безготівковірозрахунки (каса, банк)

oОформлення ПКО та ВКО. Формуваннякасової книги, журналівкасовихдокументів. Статті рух уготівкових та безготівкових грошових коштів;

oОформлення платіжних доручень (особливості їх заповнення при проведенні різних платежів);

o Робота з даними банківських виписок;

oОформлення в облікувитрат по РКО та нарахувань доходів за залишками на рахунку.

6. Облік кадрів і витрат на оплату праці

o Порядок заповнення довідників фізичних осіб і співробітників організації (введення відомостей про податкові пільги, інвалідності, склад сім'ї, пенсіонерах, додаткові гарантії);

o Порядок введенняданих про працівників (установка посад, штатних окладів, нарахувань і утримань для конкретних працівників), формування порядку віднесення на витрати витрат по зарплаті;

o Порядок зміни даних про співробітників (переміщення, зміна окладів, звільнення з організації ), налаштування позиції штатний працівник і працівник за сумісництвом;

oНалаштуванняпараметрів для нарахуваннязаробітної плати та формуванняплатіжнихдокументів;

o Порядок заповненнявиробничого календаря для врахування норм відпрацьованого часу;

o Порядок налаштуванняпрограми для облікуробочого часу;

o Налаштування нормативних параметрів (шкали ставки податків , класу виробничого ризику , індексів інфляції , мінімальної зарплати , прожиткового мінімуму , розміру пільг ПДФО та ін.);

o Порядок нарахування та виплатиз арплати працівникам два рази на місяць , порядок оформлення в програм ісплати податків по зарплаті при дворазовій виплаті , формування розрахункових листків співробітників і платіжних відомостей;

o Порядок формуваннядокументів з виплатизарплати через касу і через банк підприємства на особистібанківськірахункипрацівників;

oФормування звітів про нарахування заробітної плати , сплат иподатків до фондів , структури заборгованості по зарплаті , заяви на надання ПСП , наказів і особистихкартокпрацівників , звітів по зарплаті.

7. Порядок облікурозрахунків з підзвітними особами

o Порядок видачікоштівпідзвіт (через касуабо банк);

oНалаштування норм витрат на відрядження з урахуваннямвимог ПКУ;

o Порядок оформлення в програмі авансового звіту на придбання ТМЦ;

o Порядок оформлення авансового звіту після оплати контрагенту через підзвітну особу за: ТМЦ аб ороботи і послуги);

o Порядок оформлення авансового звіту по витратах на відрядження (добові, проїзд, проживання та інши хвитрат);

o Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитра тпідзвітним особам.

8. Виробництво в 1С: УТП

о Якими документами оформлюється в програмі процес виробництва;

о Як відносити до собівартості готової продукції загально-виробничі витрати (комунальні послуги, оренда, заробітна плата та т.п.);

о Особливості створення картки номенклатури готової продукції, номеклатурної групи та специфікації до неї.

9. Податковий облік

oВипискаподатковихнакладних, реєстрація отримани хподаткових накладних;

oОформлення операцій з коригування податковихнакладних;

o Робота з регістрами обліку, накопичення;

oФормування реєстру отриманих та виданих податкови хнакладних;

oФормуваннядекларації з ПДВ.

9. Порядок закриття фінансови хрезультатів та складання як фінансової так і податкової звітності

o Порядок закриття місяця (нарахування амортизації);

o Порядок визначення фінансового результату (прибуток / збиток) з віднесенням на рахунок 44;

o Порядок формування фінансової та податковоїзвітності: створення, заповнення;

o Порядок формування фінансової та податковоїзвітності: створення, заповнення.

10. Введеннязалишків

oМеханізм і порядок введенняпочаткових залишків (в т.ч. в разі переходу з іншої конфігурації 1С).

11. Управлінський облік в 1С Підприємство: УТП

о Особливості ведення управлінського обліку, його призначення;

о Звіти для оперативного використання та прийняття управлінських рішень;

о Звіти для керівника підприємства.