КУРС «Бухгалтерський облік в комплексі з 1С: 8.3 УТП + Головний бухгалтер»

 

  Курс бухгалтерського обліку в комплексі з 1С 8.3 Управління торговим підприємством  (УТП) включає навчання бухгалтерському обліку на прикладі діяльності підприємства,яке займається виробництвом продукції та торгівлею  . Курс розширений ,підходить для  тих ,ххто планую працювати на підприємстві,де використовують  програму 1С 8.3 УТП  або хоче підвищити рівень кваліфікації .

Цей курс відрізняється від курсу "Бухгалтерський облік з нуля в комплексі з 1С 8.3 +головний бухгалтер" веденням документообігу на підприємстві ,додатково розглядається тема виробництва продукції та її реалізація ,нарахуванням заробітної плати ,веденням табелю ,заповнення штатного розкладу  .

 Данним курсом передбачається ведення управлінського і бухгалтерського обліку.

 

Тривалість і вартість навчання

Навчання в групі                   Навчання індивідуально

 

Кількість

годин

 

Академічних

годин

 

Вартість

навчання

72

 

 

96

 

 

 

 

4000 грн.

На теріторії навчального центра

 

1 слухач – 150грн.год з чол.

 

2 слухач – 120 грн. год. з чол.

На теріторії замовника

 

1 слухач – 200грн.год з чол.

 

Навчання  в групі для

 

 

юридичних осіб (безгот.)

 

4200 грн./курс

 

  

Програма курсу «Бухгалтер в комплексі з 1С: 8.2 УТП + Головний бухгалтер»

І частина

1.Рахунки  бухгалтерського обліку, їх будова і значення

oПоняття бухгалтерськог ообліку;

oГосподарські засоби підприємства та джерела їх утворення;

o План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки. Поняття«Дебет-Кредит». Сальдо. Система подвійного запису»

oРахунки бухгалтерського обліку, їхз начення і будову. Кореспонденції рахунків. Бухгалтерські проводки;

oПодвійний запис, його суть і значення;

oОборотно - сальдова відомість;

oВзаємозв'язокм іж балансом і рахунками;

oДокументальнео формлення.

Практичне заняття: Відображення господарських операцій на рахунках. Відкриття рахунків. Сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. Формування оборотно - сальдової відомості і зв'язок з балансом.

2. Створенняпідприємства

оСтатутний фонд;

оРозрахунки з засновниками;

оКВЕДи;

оРеєстрація підприємства та ФОП в ЄДРПОУ;

оФонд соціального страхування на випадокбезробіття;

оФонд соціального страхування від тимчасово ївтрати працездатності;

оДержавна фіскальна служба;

оРеєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на єдиномуподатку;

оРеєстрація суб'єкта підприємницько  їдіяльності на загальнійсистеміоподаткування;

оРеєстрація РРО;

оЛіцензування підприємницької діяльності;

оОблікова політика підприємства.

Практичне заняття в 1С 8.2: Створення підприємства в довіднику «Організації». Облікова політикапідприємства.

3.Первиннідокументи

о Первинні документи. Оформлення первинни хдокументів.

Практичне заняття: заповнення первинни хдокументів: договори, рахунки, накладні, довіреності, платіжнідоручення, прибуткові та видатковікасовіордери, звіт про використаннякоштів.

 

4 . Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку

о Відкриття рахунків у банках;

o Бухгалтерський облік грошових коштів на поточному рахунку в банку;

o Порядок ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку;

o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок;

Практичне заняття в 1С 8,2: оплата постачальникам за товари, роботи, послуги; відображення надходження грошових коштів від покупців за товари, роботи, послуги. Оплата податків і внесків. Внесок готівкою грошовими коштами в статутний капітал. Оплата послуг банку.

5 . Облік грошових коштів в касі
o Бухгалтерський облік грошових коштів у касі;
o Ліміт залишку готівки в касі;
o Договір про матеріальну відповідальність касира;
o Реєстрація ПКО та ВКО. Формування касової книги. Формування статей руху готівкових та безготівкових грошових коштів;
o Інвентаризація грошових коштів у касі;
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок;
Практичне заняття 1: Проведення господарських операцій з готівковим грошовим коштам у касовій книзі.
Практичне заняття 2в 1с 8.2: Формування довідників «Каса», статті рух грошових коштів. Розрахунки з підзвітними особами. Внесок готівки в банк.

 

6 . Облік розрахунків з підзвітними особами

o Порядок оформлення авансового звіту по витратах на відрядження (добові, проїзд, проживання та інших витрат);

o Порядок оформлення в програмі авансового звіту на придбання ТМЦ;

o Порядок оформлення авансового звіту після оплати контрагенту через підзвітну особу;

o Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитрат підзвітним особам.

Практичне заняття в 1С 8.2: Розрахунки з підзвітними особами, видача готівки, здача в банк невикористаних коштів. Звіти про використані кошти.

 

7. Проведення в 1С: 8.2 УТП операцій по придбанню товарів, послуг та додаткових витрат на траспортування товарів

о Проведення отримання товарів за допомогою документа «Надходження товарів та послуг»;

о Проведення отримання послуг за допомогою документа «Надходження товарів та послуг»;

о Проведення оплати постачальникам товарі та послуг;

о Проведення отриманих від постачальників податкових накладних за допомогою документа «Реєстрація вхідного податкового документа».

8. Проведення в 1С: 8.2 УТП операцій по продажу товарів та послуг

о Створення рахунка на оплату покупцям;

о Проведення реалізації товарів та послуг в програмі;

о Виписка податкових накладних покупцям;

о Проведення оплати від покупців за отриманий товар.

9. Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованості)

o Суть обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками;

o Схема рахунків та розрахунків з контрагентами;

o Облік операцій з надходження від постачальників, оформлення операцій повернень постачальникам, коригування податкового кредиту;

o Облік операцій з покупцями, оформлення операцій повернень від покупців, коригування податкових зобов'язань.

Практичні завдання в 1С 8.2: проведення повернень товарів постачальникам та від покупців. Проведення коригування податкового кредиту та податкових зобовязань.

 

10. Теорія нарахування заробітної плати (з останніми змінами в Законодавстві та нюансами)

о Поняття заробітна плата та подібних до неї виплат (в т.ч. відпускні та лікарняні). Облік на бахгалтерських рахунках. Бухгалтерські проведення по заробітній платі;

о Оподаткування заробітної плати (утримання із зарплати та нарахування на фонд оплати праці);

о Строки сплати по податків по заробітній платі та звітування по даним податкам.

11. Відображення нарахування заробітної плати в програмі 1С 8.2: УТП. Кадровий облік підприємства

о Проведення документу «Прийняття на роботу в організацію»;

о Звільнення з організації;

о Кадрове переміщення;

о Створення табелю робочого часу в програмі;

о Нарахування та виплата авансу і податків по заробітній платі;

о Нарахування та виплата заробітної плати.

 1. 1)Практичне заняття в програмі 1с 8.2: Порядок заповнення довідників «фізичні особи»та «співробітники» організацію (введення відомостей про податкові пільги, інвалідність, пенсіонерів).
 2. 2)Порядок введення даних про співробітниках (посади, штатні оклади, нарахування і утримання для конкретних працівників), формування порядку віднесення на витрати витрат по зарплаті.
 3. 3)Порядок зміни даних про співробітників (переміщення, зміна окладів , звільнення з організації), налаштування позицій «штатний працівник» і «працівник за сумісництвом».
 4. 4)Заповнення параметрів облікової політики з персоналу.
 5. 5) Налаштування параметрів обліку для нарахування заробітної плати. Налаштування ставок податків і внесків, параметрів для формування платіжних документів за внесками до фондів.
 6. 6)Порядок заповнення регламентованого виробничого календаря для врахування норм відпрацьованого часу.
 7. 7)Порядок нарахування та виплати зарплати працівникам два рази на місяць, порядок оформлення в програмі сплати податків по зарплаті при дворазову виплату, формування розрахункових листів співробітників і платіжних відомостей.
 8. 8)Порядок оформлення в виплати зарплати через касу підприємства та на особисті банківські рахунки працівників.
 9. 9)Формування платіжних документів по внесках до фондів.
 10. 10)Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 11. 11)Створення планових нарахувань (відпускних, лікарняних) і порядок їх відображення в програмі, облік коштів, отриманих з соціальних фондів.
 12. 12)Формування довідки про доходи працівників, склепінь про нарахування до фондів, заяву на надання ПСП, наказів і особистих карток працівників.

 

12. Облік основних засобів

o Визначення основних понять , класифікація та оцінка основних засобів;

o Облік основних засобів;

o Амортизація основних засобів, методи амортизації;

o Надходження ОС: покупка, внесок у статутний капітал, безоплатне отримання;

o Введення в експлуатацію ОС, установка методів амортизації;

o Списання, переміщення ОС;

o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок ;

o Інвентаризація ОС.

Формування в програмі актів прийнять до обліку, списань, відомостей амортизації та інвентарних карток ОС;

Практичне заняття в 1С 8,2: придбання основних засобів, введення в експлуатацію, нарахування амортизації. Формування звітів по рахунку 10.

 

13. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ( МНМА)

o Поняття малоцінні необоротні матеріальні активи;

o Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів;

o Амортизація та вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів;

o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок .

Практичне заняття в 1С 8,2 : придбання малоцінних необоротних матеріальних активів , уведення в експлуатацію , нарахування амортизації . Формування звітів за рахунком 1121.

 

14. Облік нематеріальних активів

o Визначення та оцінка нематеріальних активів;

o Бухгалтерський облік нематеріальних активів;

o Амортизація НМА, методи амортизації;

o Надходження НМА: покупка, внесок у статутний капітал;

o Введення в експлуатацію НМА, установка методів амортизації;

o Списання НМА;

o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку .Вивчення проводок;

o Інвентаризація НМА;

o Формування в програмі актів прийнять до обліку , списань , відомостей амортизації та інвентарних карток НМА.

Практичне заняття в 1С 8,2: придбання нематеріальних активів, прийняття до обліку. Формування звітів за рахунком 127.

15. Виробництво в 1С 8.2: УТП

о Якими документами оформлюється в програмі процес виробництва;

о Як відносити до собівартості готової продукції загально-виробничі витрати (комунальні послуги, оренда, заробітна плата та т.п.);

о Особливості створення картки номенклатури готової продукції, номеклатурної групи та специфікації до неї.

16. Введення залишків

o Механізм і порядок введення початкових залишків (в т.ч. в разі переходу з іншої конфігурації 1С).

17. Управлінський облік в 1С Підприємство: УТП

о Особливості ведення управлінського обліку, його призначення;

о Звіти для оперативного використання та прийняття управлінських рішень;

о Звіти для керівника підприємства.

ІІ частина

 1. 1.Податки та збори. Штрафи. Перевірки

       о Перевірки;

       о Штрафні санкції та пеня за порушення в сфері бухгалтерського обліку;

       о Податки та збори.

 1. 2.Податок на додану вартість

       о Податок на додану вартість;

       о Об’єкти оподаткування;

       о Ставки ПДВ;

       о Податкова накладна;

       о Реєстрація податкових накладних в ЄДРПН;

       о Реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

       о Декларація ПДВ;

       о Коригування ПДВ.

 1. 1)Практичні заняття: розгляд прикладів господарських операцій по першій події. Створення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.
 2. 2)Практичні заняття в програмі 1С 8.2: Реєстрація податкових накладних на прикладі господарських операцій. Робота з регістрами накопичення,звітами по непідтвердженим податковим зобов’язанням та податковому кредиту. Створення реєстру податкових накладних. Заповнення декларації по ПДВ. Коригування ПДВ.
 1. 3.Податок на прибуток

о Податок на прибуток;

             о Об’єкти оподаткування;

             о Ставки податку на прибуток;

       о Особливості оподаткування;

       о Декларація на прибуток;

       о Формування доходів підприємства;

       о Формування витрат підприємства;

       о Закриття періоду;

       о Фінансовий результат;

Алгоритм заповнення податку на прибуток

Практичні заняття в 1 С8.2: проведення господарських операцій з покупки, продажу ТМЦ, основних засобів ,МНМА,НМА,МШП, надання послуг, повернення ТМЦ,введення в експлуатацію необоротних активів, списання,оприбуткування лишків, нарахування та виплати заробітної плати, відряджень , відсотків перерахованих та отриманих і особливості розподілу доходів та витрат по операціях та видам діяльності. Закриття місяця. Фінансовий результат. Нарахування амортизації . Податок на прибуток. Заповнення декларації на прибуток з додатками.

 1. 4.Єдиний податок

   о Платники єдиного податку;

         о Ставки єдиного податку;

 1. 1)Практичні заняття в програмі 1С8.2: створення підприємства – на єдиному податку-платника ПДВ. Облікова політика підприємства.
 2. 2)Проведення господарських операцій з покупки та продажу ТМЦ , послуг,нарахування та виплати заробітної плати та особливості розподілу доходів відповідно до декларації по єдиному податку. Заповнення декларації по єдиному податку та книги обліку доходів та витрат.
 1. 5.Фінансовий результат

o Віднесення витрат підприємства на фінансовий результат;

o Віднесення доходів підприємства на фінансовий результат;

o Визначення прибутку (збитку ) з бухгалтерського обліку;

Практика в 1С 8,2: Закриття періоду. Формування звітності. Визначення фінансового результату. Визначення доходу і витрати.Звітність.

         о Баланс. Алгоритм заповнення балансу;

         о Фінансові результати. Алгоритм заповнення фінансових результатів;

         о Статистична звітність;

Практичні заняття в програмі 1С8.2: заповнення балансу, фінансових результатів та статистичної звітності.

 1. 6.Подання звітів до контролюючих органів за допомогою програми МЄДОК

         о Практичні заняття в програмі 1С8.2: створення ФОП, формування звіту ЄСВ, формування Декларації платника єдиного податку та Декларації про майновий стан і доходи.